Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Závěrečný účet obce Újezd u Chocně za rok 2011

Závěrečný účet obce Újezd u Chocně za rok 2011

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby

jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 k 31. 12. 2011 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

 

1.     Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

    (údaje jsou v tis. Kč)

 
 
 Schválený                               Upravený      rozpočet                             
Skutečnost
K 31.12.
Třída 1 - daňové příjmy
3 200,0
3 200,0
2 873,6

Třída 2 - nedaňové příjmy

258,6
258,6
209,6

Třída 3 - kapitálové příjmy

98,0
98,0
33,9
Přijaté dotace
62,5
84,0
84,0
Příjmy celkem po konsolidaci
3 619,1
3 640,6
3 201,1
 
 
 
 
Třída 5- běžné výdaje
2 264,1
2 285,6
1 679,6

Třída 6- kapitálové výdaje

1 355,0
1 355,0
1 615,8
Výdaje celkem po konsolidaci
3 619,1
3 640,6
 
3 295,4
 
 
 
 
Saldo: příjmy- výdaje
0
0
-94,3
Třída 8 - financování
0
0
94,3
 
 
 
 
 pol. 8115 prostředky min. let
0
0
94,3


 

2.     Hospodaření s majetkem obce

Majetek je veden na majetkových účtech.

Řádná inventarizace byla provedena k 31. 12. 2011

      Výsledek inventarizace: Nebyly zjištěny inventurní rozdíly

      Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2011 k nahlédnutí na obecním úřadě

 

Rozvaha k 31.12.2011 v tis. Kč

Aktiva
30 667,5
Pasiva
30 667,5
 
 
 
 
 
 
 
3.     Pokladna

   Pokladní zůstatek k 31. 12. 2011                                           66 084,00 Kč

4.     Prodej majetku

   Byly prodány pozemky v hodnotě                                               603,56Kč 

5.     Neuhrazené závazky                             40 490,- Kč

 

6.     Neuhrazené pohledávky                     78 877,-Kč

 
    

7.     Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,

státním fondům a rozpočtům krajů a poskytnuté dotace v Kč

Účel poskytnuté dotace
Účelový znak
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
Souhrnný dotační vztah
 
62 500,00
62 500,00
Dotace na volby
98074
15 000,00
10 348,00
 
 
 
 
Dotace na sčítání lidu
                  98005
1 675,00
1 675,00
Dotace hasiči
14004
4 860,00
4 860,00
Celkem přijaté dotace
84 035,00
79 383,00
Nevyčerpané prostředky vráceny v roce 2011
 
0,00
Finanční vypořádání v roce 2012              
 
4 652,00
 

8.     Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumání

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 08. 03. 2012.

Závěr zprávy:

 při přezkoumání hospodaření obce Újezd u Chocně za rok 2011 byly zjištěny méně závažnéchyby

a nedostatky. Inventurní soupis neobsahoval požadované údaje. Na všech dokumentech spojených

s přípravou, provedením a vyhodnocením inventarizace majetku a závazků za rok 2011,

chybí podpis členky inventarizační komise.

 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného účtu

a s celým obsahem je možno se seznámit na OÚ v úřední hodiny v pátek od 18.00 hod. do 19.00 hodin

 

 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce dne  23.3.2012  schválilo hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2011

 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou.

 
Zveřejněno na úřední desce od 08. 03. 2012
V  elektronické podobě zveřejněno na www.ujezd-u-chocne.cz od 08. 03. 2012
 

……………………………………                             ……………………………….

člen finančního výboru                                                    starosta

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?