Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Závěrečný účet obce Újezd u Chocně za rok 2010

 

 

 

 

 

 Závěrečný účet obce Újezd u Chocně

                     za rok 2010

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby

jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 k 31.12.2010 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

 

1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

                  (údaje jsou v tis. Kč)

 

 

  

 

 

Schválený         Upravený

rozpočet             rozpočet

Skutečnost
K 31.12.
Třída 1 - daňové příjmy
2 696,0
3 685,3
3 852,5
Třída 2 - nedaňové příjmy
242,2
242,2
178,7
Třída 3 - kapitálové příjmy
911,0
911,0
807,8
Přijaté dotace
79,8
324,7
324,7
Příjmy celkem po konsolidaci
3 929,0
5 163,2
5 163,8

 

 

 

 

Třída 5- běžné výdaje
1 415,7
1 559,1
1 231,1
Třída 6- kapitálové výdaje
3 975,0
5 065,8
4 630,4
Výdaje celkem po konsolidaci
5 390,7
6 625,0

 

5 861,6

 

 

 

 

Saldo: příjmy- výdaje
-1 461,7
-1 461,7
-697,8
Třída 8 - financování
1 461,7
1 461,7
697,8

 

 

 

 

pol. 8115 prostředky min. let
1 461,7
1 461,7
697,8


         2.Hospodaření s majetkem obce

 

Majetek je veden na majetkových účtech. Řádná inventarizace byla provedena k 31.12.2010

Výsledek inventarizace: Nebyly zjištěny inventurní rozdíly

Rozvaha ÚSC k 31.12.2010 k nahlédnutí na obecním úřadě

 

Rozvaha k 31.12.2010 v tis. Kč
Aktiva
35 302,0
Pasiva
35 302,0

 

 

 

 

 

         3.Pokladna

             Pokladna účetně vynulována převod na BÚ

      Skutečnost 41 884,- Kč

 

        4.Prodej majetku

             Byly prodány pozemky v hodnotě 1 037,88 Kč

 

        5.Neuhrazené závazky 41 553,- Kč

 

      6.Neuhrazené pohledávky 109 877,-Kč

 

     7.Vyúčtování finančních prostředků

     ke státnímu rozpočtu,  státním fondům

    a rozpočtům krajů a poskytnuté dotace v Kč

 

Účel poskytnuté dotace
Účelový znak
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
Souhrnný dotační vztah

 

79 800,00
79 800,00
Dotace na volby
98071
16 600,00
15 103,00
Dotace na volby
98187
15 100,00
14 903,00
Dotace na sčítání lidu
98005
3201,00
3 201,00
Dotace projekt

 

210 000,00
210 000,00
Celkem přijaté dotace
324 701,00
323 007,00
Nevyčerpané prostředky vráceny v roce 2010

 

0,00

Finanční vypořádání v roce 2011

 

1 694,00

            

      8.Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

 

Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 16.05. 2011

Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce Újezd u Chocně za rok 2010 nebyly zjištěny nedostatky a chyby.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného účtu a s celým obsahem

je možno se seznámit na OÚ v úřední hodiny v pátek od 18.00 hod. do 19.00 hodin

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce dne 03. 06. 2011 schválilo hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku

přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez  výhrad.

 

Zveřejněno na úřední desce od 19.05.2011

V  elektronické podobě zveřejněno na www.ujezd-u-chocne.cz od 19.05.2011

 

…………………………………… ……………………………….

člen finančního výboru starosta

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?