Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zastupitelstva obce konaného dne 23.3. 2012

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Újezd u Chocně
konaného dne 23. 03. 2012

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Moravec Ladislav, Závodní Hana
Omluveni: Prchal Radovan, Fajfr František, Sedlář Aleš

Program:

1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu na rok 2012
3. Schválení závěrečného účtu roku 2011
4. Změna členů zastupitelstva – změna ve výborech
5. Různé
1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně s pozvánkou na úřední desce. Přítomni byli 4 členové zastupitelstva. Jednání zahájil starosta obce, zároveň seznámil přítomné s programem zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Moravec a pan Kadrmas.

2. Rozpočet na rok 2012 byl projednán a schválen v plném znění a bez výhrad.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 08.03. 2012 do 23.03.2012
elektronicky od 08.03.2012 do 23.03.2012.
Plné znění rozpočtu je součástí zápisu.

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011 byl projednán společně se zprávou z přezkoumání
hospodaření obce pracovnicemi KÚ, které proběhlo dne 08. 03. 2012.
Zjištěné nedostatky - inventurní soupis neobsahoval požadované údaje,
na všech dokladech spojených s inventarizací majetku chybí podpis členky
inventarizační komise.
Závěrečný účet za rok 2011 schválen s výhradou.

4. Změna v zastupitelstvu – za odstoupené členy zastupitelstva p. Benešovou a p. Tupce
byli jmenováni náhradníci pan František Fajfr a pan Sedlář Aleš.
Jako předseda finančního výboru byl zvolen p. František Fajfr.
Jako člen kontrolního výboru byl zvolen p. Aleš Sedlář.

5. Dotace na kanalizaci a ČOV jednání v Praze 22. 03. 2012 – rozpočet akce 42 mil. Kč
dotace by měla být ve výši 30 mil. Kč
- výběrové řízení na firmu, která bude provádět stavbu – výše kalkulace jednotlivých firem
- příjem dotace – 1/2 z celkové částky v polovině stavby a druhá 1/2 po dokončení stavby
- dokončení stavby v roce 2014
- přípojka do 50 m hrazena z dotace
- podmínka pro ponechání dotace připojení 90% občanův Újezdě u Chocně 23. 03. 2012


Držmíšek Zdeněk         Moravec Ladislav        Kadrmas Josef
starosta                      ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu


Zapsala: Závodní Hana

Usnesení č. 5/2012 – 8/2012
z jednání zastupitelstva obce Újezd u Chocně


Termín konání: 23. 03. 2012

Usnesení č. 5/2012: OZ schvaluje program zasedání

Usnesení č.6/2012: OZ schvaluje rozpočet na rok 2012 v plném znění a
bez výhrad

Usnesení č. 7/2012: OZ schvaluje závěrečný účet za rok 2011 a výhradou

Usnesení č.8/2012: OZ schvaluje změnu členů zastupitelstva a kontrolního a
finančního výboru………………………………… ……………………………..
starosta obce      místostarosta obce

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?