Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zastupitelstva obce konaného dne 16.2.2012

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Újezd u Chocně
konaného dne 16. 02. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu


Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Prchal Radovan,

                 Moravec Ladislav, Závodní Hana
Nepřítomni: Tupec Zdeněk, Benešová Naděžda

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Projednání inventarizace majetku za rok 2011
3. Jízdní řády
4. Kanalizace a ČOV – výběrové řízení
5. Návrh rozpočtu na rok 2012
6. Různé
1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně s pozvánkou na úřední desce.
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce, zároveň seznámil přítomné s programem
zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
Jako ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Kadrmas a pan Prchal


2. Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2011.

 Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
Stavy majetku ve skutečnosti souhlasí s účetní evidencí a to u účtů majetkových i ostatních.

3. Na dopravní firmu Oredo jako provozovatele autobusové dopravy byly vzneseny

připomínky k jednotlivým spojům. Tyto byly projednány.

Ke změně jízdního řádu dojde     od 01. 04. 2012.

4. V souvislosti s podanou žádostí na dotaci pro výstavbu kanalizace a ČOV,

byla projednána příprava na výběrové řízení dodavatele stavby.

Bylo projednáno a schváleno, že výběrové řízení provede firma IPIefekt, s.r.o. Praha

5. Návrh rozpočtu byl sestaven částečně, příjmy se budou řídit skutečností roku 2011 ,

uzavřenými smlouvami a daňovými předpoklady.

Výdaje se budou odvíjet od toho, zda bude realizována výstavba kanalizace.
Dále musí být do rozpočtu zahrnuty výdaje na běžný chod obce.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn 15 dnů před jeho schválením.

6. - p. Mimra požadavek na skácení dvou jasanů na hranici jeho pozemku a obecního lesa.
bylo projednáno, odstranění provede p. Prchal

- Prořezání stromů na cestě k autobusové zastávce v Chloumku – cloní veřejnému osvětlení.
bylo projednáno , prořezání provede p. Svoboda a p. Držmíšek A.v Újezdě u Chocně 16. 02. 2012


Držmíšek Zdeněk         Kadrmas Josef         Prchal Radovan
starosta                     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisuZapsala: Závodní HanaUsnesení č. 1/2012 – 4/2012

z jednání zastupitelstva obce Újezd u Chocně
Termín konání: 16. 02. 2012


Usnesení č. 1/2012 : OZ schvaluje program zasedání

Usnesení č.2/2012 : OZ schvaluje inventarizaci majetku za rok 2011

Usnesení č.3/2012 : OZ schvaluje firmu, která provede výběrové řízení dodavatele
stavby Kanalizace a ČOV. Touto firmou je IPIefekt,s.r.o. Praha

Usnesení č.4 /2012 : OZ schvaluje sestavení rozpočtu na rok 2012
…………………………….. ……………………………..
starosta obce              místostarosta obce

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?