Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 09. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

konaného dne 30. 09. 2011 v 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Tupec Zdeněk, Prchal Radovan, Benešová Naděžda, Závodní Hana

Omluveni: Moravec Ladislav, Kadrmas Josef

 
Program:      1. Zahájení
                    2. Výstavba kanalizace
                    3. Různé
 

1.      Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání zastupitelstva byl zveřejněn společně s pozvánkou na úřední desce. Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva, 2 omluveni, zastupitelstvo je usnášení schopné. Jednání zahájil starosta obce, zároveň přítomné seznámil s programem zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.

Za ověřovatele zápisu byli schváleni paní Benešová a pan Tupec.

                     

2.      Dne 30. 09. 2011 proběhlo ústní jednání k vydání stavebního povolení na akci výstavby kanalizace a ČOV. Vyjádření zúčastněných stran a vypouštění do řeky Orlice jsou vyřízena, chybí pouze vyjádření drážního úřadu Praha a podpis od ing. Bočka ohledně umístění čističky v Postolově.

25. 10. 2011 je datum vydání výzvy ohledně přidělování dotací na kanalizace a ČOV.

Pro naší obec by výše dotace činila cca 36 mil. Kč.

Po tomto sdělení došlo ke zpochybnění nutnosti výstavby kanalizace dvěma členy zastupitelstva paní Benešovou a panem Tupcem.

Dále pan Tupec uvedl, že získat dotaci je možné kdykoliv i bez ohledu na nějaké termíny. Paní Benešová uvedla, že kanalizace není nutná a dá se nahradit jiným způsobem, nebylo uvedeno jakým. Dále uvedla, že není možné odsouhlasit výstavbu kanalizace z důvodu nepředložení výpočtu výše stočného od ing. Moučky, který byl požadován na zasedání zastupitelstva dne 29. 07. 2011(tento důležitý požadavek není uveden ani v zápise z tohoto zasedání).

Jednání ohledně kanalizace a ČOV   se odkládá do doby, kdy bude předložen výpočet stočného od ing. Moučky. Termín předložení 05. 10. 2011.

K tématu kanalizace byla další připomínka ze strany paní Benešové, kdy napadla zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva, když uvedla, že jsou dvě formy zápisu, jedna je v písemné podobě a druhá s jiným textem je zveřejněna na internetu. Po provedení kontroly bylo zjištěno, že ze strany paní Benešové došlo k omylu.

 
 

3.      a) Obchodní družstvo Konzum vzneslo při jednání se starostou obce požadavek na příspěvek cca 600,- Kč na jednoho obyvatele z důvodu malé ziskovosti prodejny, kterou provozuje v naší obci. Tento požadavek byl zamítnut všemi přítomnými členy zastupitelstva.

b) Běžná údržba vyplývající z provozování místní hospody je v režii nájemce. Bude zaplaceno vymalování vnitřních prostor v částce 7 000,- Kč panu Jabůrkovi.

- je nutno provést opravu komínů a zabetonování kolíku u brány

c) Vyřešit umístění autobusových čekáren a provést přípravu prostranství, je nutno zabezpečit bezbariérový přístup.

d) Paní Marholdová, Chloumek nahlásila pojistnou událost na Hasičskou pojišťovnu, uvedla, že si v zimním období způsobila úraz na místní komunikaci. Požaduje náhradu ušlého výdělku, bolestné a trvalé následky. Tuto záležitost je nutné prošetřit a projednat.

e) Byl vznesen požadavek, zda by bylo možné zajistit v obci revizi komínů pro občany, zajistí Držmíšek.

 
 
 
 

v Újezdě u Chocně dne: 30. 09. 2011

 
 Držmíšek Zdeněk    Benešová Naděžda     Tupec Zdeněk

   starosta                ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 22/ 2011 – 24/2011

z jednání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

Termín konání: 30. 09. 2011
 
 
 

Usnesení č. 22/2011:    OZ schvaluje program zasedání

 

 Usnesení č. 23/2011:  OZ oddaluje přípravné práce pro

akci výstavba kanalizace a ČOV do termínu, kdy bude dodán

výpočet stočného od ing. Moučky ( 05. 10. 2011 )

Usnesení č.24 a/2011:  OZ neschválilo příspěvek pro

Obchodní družstvo Konzum

 

Usnesení č.24b/2011:   OZ schválilo, že běžná údržba

týkající se provozování hospody je v režii nájemce

 

Usnesení č. 24c/2011:  OZ schválilo prošetření pojistné

události paní Marholdové

 
 
 

    …………………………         ………………………

         starosta obce            místostarosta obce

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?