Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.07. 2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně
konaného dne 29.07 2011v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu


Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Tupec Zdeněk, Benešová Naděžda,
Moravec Ladislav
Nepřítomni: Prchal Radovan
Omluveni: Závodní Hana


1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Prodej pozemku
4. Výstavba kanalizace

1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání zastupitelstva byl zveřejněn

    společně s pozvánkou na úřední desce. Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva,

   1 omluven, 1 nepřítomen, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jednání zahájil

   a všechny přivítal starosta obce, zároveň seznámil přítomné s programem zasedání.

   Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
   Za ověřovatele zápisu byli schváleni paní Benešová a pan Moravec.

2. Kontrola usnesení ze zastupitelstva konaného 03.06.2011
     - autobusové čekárny –schválen nákup nových čekáren v počtu 3 kusů.
       čekárna Chloumek opravená , v Prochodech stejná oprava.


     - nové informace o jízdním řádu autobusů a vlaků
     - pronájem hospody- otevření 05.08.2011
       odsouhlasena oprava střechy – 25 000,- Kč
       nutno ještě zařídit opravu el. rozvodů a schodů do sklepa


     - hasičská zbrojnice- odsouhlasena oprava střechy, stropu a el. rozvodů
       přibližně v částce 150 000,- Kč
     - pan Moučka – získávání evropských dotací


3. Prodej pozemku – byl schválen prodej pozemku v Darebnicích pro paní
    Coufalovou. Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od
    Při sepsání kupní smlouvy bude uhrazena částka 7 900,- Kč do pokladny OÚ


4. Výstavba kanalizace
    - dokumentaci upravit na odtok splaškové i dešťové vody a rozpočet
    - informovat občany o tom co musí dodržet a za jakých podmínek

      se nemusí připojit na kanalizaci
    - předpokládaná cena stočného na občana a rok 560,- Kč
    - Dokumentace pro realizaci stavby, jako zhotovitel odsouhlasena firma
      EVČ Pardubice
    - připomínka od pana Vrby stavební dokumentace- uvedeno, že byla
      provedena zdarma

   Termín příštího zasedání podle potřeby

    Všechny body zasedání byly jednomyslně schváleny

     v Újezdě u Chocně dne: 29.07. 2011-08-10

Držmíšek Zdeněk         Benešová Naděžda        Moravec Ladislav
   starosta                   ověřovatel zápisu           ověřovatel zápisu                    USNESENÍ č. 18/ 2011 – 21/ 2011
         z jednání zastupitelstva obce Újezd u Chocně
                        Termín konání: 29.07. 2011


Usnesení č. 18/2011: OZ schvaluje program zasedání

Usnesení č. 19/2011: OZ schvaluje kontrolu jednotlivých usnesení ze
zasedání konaného dne 03.06.2011

Usnesení č. 20/2011: OZ schvaluje prodej pozemku č. 1072/18 v kat. území
Újezd u Chocně paní Coufalové za cenu 7 900,- Kč

Usnesení č. 21/2011: OZ schvaluje provedení všech přípravných prací a jednání
nutných k zahájení výstavby kanalizace a ČOV……………………………                     . …………………………..
     starosta obce                          místostarosta obce

 

 

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?