Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2.12.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

konaného dne 02. 12.2011 v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Moravec Ladislav, Prchal Radovan,

Tupec Zdeněk,
Benešová Naděžda, Závodní Hana

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
3. Schválení rozpočtových opatření
4. Příkaz k inventarizaci majetku- inventarizační komise
5. Různé

1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně s pozvánkou na úřední desce.
Přítomno bylo všech 7 členů zastupitelstva. Jednání zahájil starosta obce, zároveň přítomné seznámil
s programem zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni paní Benešová a pan Prchal.

2. Rozpočtové provizorium bylo schváleno na dobu do schválení rozpočtu na rok 2012. Bylo schváleno OZ v plném znění a bez výhrad

3. Schválení rozpočtových opatření - byla schválena 3 rozpočtová opatření

- Dotace volby do zastupitelstva 15 000,- Kč
- Dotace sčítání lidu 1 675,- Kč
- Dotace Sbor dobrovolných hasičů 4 860,- Kč
Nerozpočtovaný výdaj na úhradu projektu na kanalizaci a ČOV ve výši 576 000,- Kč byl uhrazen z nevyužitých prostředků ostatních paragrafů.

4.Na základě příkazu starosty bude provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2011.
Byla sestavena inventarizační komise:
OÚ Kadrmas J., Držmíšek Zd., Závodní H.
KD Kadrmas J., Tupec Zd., Závodní H.
Hasiči Kadrmas M., Kadrmas J., Závodní H.

5. a) Hasiči – OZ jmenovalo nového velitele Sboru dobrovolných hasičů. Byl zvolen pan

Miloš Kadrmas
Jednotka bude přeřazena ze třídy 3 do nižší třídy 5
Provést revizi el. spotřebičů a protipožární plán na každou budovu

b) AG Skořenice a.s. předložilo žádost o dotěžení zásob písku v Újezdě u Chocně. OZ toto zamítlo z důvodu narušení spodních vod v obci a blízkosti těžebního prostoru k obci

c) Úraz paní Marholdové OZ jednomyslně neuznává, není prokázáno,kde se úraz skutečně stal
K úrazu došlo údajně 25. 01. 2011 nahlášen byl až 02. 04. 2011

d) Nová autobusová čekárna Chloumek – ústní jednání 08. 12. 2011 na místě

e) Sál hospoda - nutná instalace nových elektro rozvodů – nevyhovuje revizím

f) Obec vlastní akcie České spořitelny, byl podán návrh na prodej. OZ souhlasí

g) Pro rok 2012 nebudou žádné změny v placení místních poplatků.


Termín platby do 31. 12. 2012


Poplatek za psa 100,- Kč/ každý pes
Poplatek popelnice 300,- Kč/ osoba a rok
Vodné 20,- Kč/ m3

h) Příspěvek pro myslivce schválen ve výši 20 000,- Kč
Příspěvek pro hasiče schválen ve výši 5 000,- Kčv Újezdě u Chocně dne: 02.12. 2011


Držmíšek Zdeněk        Benešová Naděžda       Prchal Radovan
starosta                     ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?