Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis z ustavujícího zastupitelstva dne 04. 05. 2011

Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce Újezd u Chocně, konaného dne 04. 05. 2011

Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Závodní Hana, Prchal Radovan, Moravec Ladislav,Tupec Zdeněk, Benešová Naděžda.

 

Zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně bylo zahájeno v 19,00 hod. dosavadním starostou obce Zdeňkem Držmíškem.

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v plném znění.

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000Sb. o obcích v plném znění. Informace o konání veřejného ustavujícího zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce i v elektronické podobě v době od 27.04.2011 do 04.05.2011.

Předsedající zasedání z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno všech 7 členů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

Přesedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před jeho složením předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v §69 odst.2 zákona o obcích a vyzval jmenovitě přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „ slibujia podpisem na archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Dále předsedající určil ověřovatele zápisu Benešovou Naděždu a Moravce Ladislava a jako zapisovatele Závodní Hanu. Proti tomuto určení nebylo výhrady.

Poté předsedající seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny připomínky a proto předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
  1. Volba starosty a místostarosty

- určení způsobu volby starosty a místostarosty

- volba starosty

- volba místostarosty

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru

- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

- volba předsedy finančního výboru

- volba předsedy kontrolního výboru

- volba členů finančního výboru

- volba členů kontrolního výboru

 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle nařízení

vlády č.37/2003 Sb. příloha č. 1.

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno všemi hlasujícími jednomyslně.

Zastupitelstvo obce navrhuje a schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Předsedající přednesl jména dvou kandidátů na funkci starosty a požádal přítomné, aby zvednutím ruky projevili svůj hlas.

Jako kandidáti byly navrženy Držmíšek Zdeněk a Prchal Radovan

Po provedené volbě byl výsledek hlasování tento:

Držmíšek Zdeněk 4 hlasy

Prchal Radovan 3 hlasy

Starostou obce byl veřejnou volbou zvolen pan Držmíšek Zdeněk.

 

Předsedající přednesl jméno jednoho kandidáta na funkci místostarosty a požádal přítomné, aby zvednutím ruky projevili svůj hlas

Jako kandidát byl navržen pan Kadrmas Josef

Po provedené volbě byl výsledek hlasování tento:

Pro navrženého kandidáta 5 hlasů

Hlasování se zdrželi 2 hlasy

Místostarostou obce byl veřejnou volbou zvolen pan Kadrmas Josef.

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno všemi hlasujícími jednomyslně.

Obec je povinna zřídit finanční a kontrolní výbor, kdy jako předseda je zvolen člen zastupitelstva a

další dva členové.

Finanční výbor - návrh na předsedu paní Naděžda Benešová, členové paní Monika Kroulíková a paní Naděžda Dvořáková.

Navržení kandidáti zvoleni jednomyslně.

 

Kontrolní výbor – návrh na předsedu pan Ladislav Moravec, členové pan Zdeněk Tupec a pan Petr Vrba.

Navržení kandidáti zvoleni jednomyslně.

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno všemi hlasujícími jednomyslně.

Členové zastupitelstva projednali předložený návrh odměňování sestavený na základě nařízení vlády č.37/2003 Sb. příloha č. 1.

Plné znění výpočtu odměn bude přiloženo k zápisu.


v Újezdě u Chocně dne 04. 05. 2011

 

 

 

Zdeněk Držmíšek Benešová Naděžda Moravec Ladislav

starosta ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

 

 

Zapsala: Závodní Hana

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně konané dne 04.05.2011

Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Moravec Ladislav, Prchal Radovan, Tupec Zdeněk,

Benešová Naděžda, Závodní Hana

Program: 1) Schválení rozpočtu na rok 2011

2) Schválení rozpočtového výhledu na rok 2011 až 2015

3) Rešení problému s pitnou vodou

4) Plynofikace- nájemní smlouva

5) Územní plán
6) Různé

 

  1. Rozpočet na rok 2011 byl projednán a schválen v plném znění a bez výhrad

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 19. 04. 2011 do 04.05.2011

elektronicky na www.ujezd-u-chocne.cz od 19.04. 2011 do 04.05.2011

Plné znění rozpočtu je součástí zápisu.

 

  1. Rozpočtový výhled na roky 2011 až 2015 byl projednán a schválen v plném znění a bez výhrad

 

  1. V letních měsících roku 2010 došlo k havárii vodovodu a tím i k nedostatku pitné vody pro obec. Z tohoto důvodu je nutné zjistit příčinu vzniklých problémů a proto bude pozvána Orlická vodohospodářská společnost, která pomocí odposlechového zařízení bude zjišťovat poruchu na vodovodním řádu.

 

Dalším úkolem v oblasti pitné vody je pozvání pana Janečka z  Jehnědí, který vyhledá další zdroj pitné vody.

  1. K plynofikaci připojen nízký počet odběratelů ( pouze 12 ), proto je toto dílo neprodejné.

Společnost RWE Hradec Králové sepsala nájemní smlouvu . Tato smlouva nebyla ze strany obce podepsána, je nutno vytvořit doložku, která bude řešit otázku výpovědní lhůty a předkupního práva.

 

  1. Pan Večeřa projevil zájem o změnu v územním plánu z důvodu výstavby garáže. OZ nebude mít námitky.

Pokud by měl někdo z občanů podobnou žádost, je nutné nahlásit na obecním úřadě.

 

  1. Ukončení provozování hospody – paní Valentová ukončila činnost bez udání důvodu.

Je nutno sestavit splátkový kalendář na dlužnou částku nájemného.

 

Zastupitelstvo se dohodlo, že se bude scházet pravidelně 1x za dva měsíce.

Zápisy ze zastupitelstva zveřejňovat na internetových stránkách i úřední desce.

 

Je nutné předělat certifikát na CZECHPOINT, zajistí paní Benešová.

 

USNESENÍ: všechny body zasedání byly projednány a schváleny

 


v Újezdě u Chocně dne 04.05.2011

 

Zapsala: Závodní Hana

 

Příští zasedání zastupitelstva svoláno na 03. 06. 2011

 

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?