Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně, konaného dne 06. 11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně, konaného dne 06. 11. 2014

 Přítomni:  Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Prchal Radovan, Moravec Ladislav,

                 Michalec Petr, Držmíšek Aleš, Závodní Hana

 

Zasedání svolal dosavadní starosta obce .

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení

členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001 v plném znění.

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se zákonem konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování -  žádný návrh nebyl podán. Informace o konání zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem nejméně 7 dní  a to od 28.10. 2014 do 6.11. 2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Přednesení programu zasedání:

                                           1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

                         2)  Schválení programu zasedání    

                                           3)  Složení slibu členů zastupitelstva

                                           4)  Volba starosty a místostarosty

                                           5)  Zřízení finančního a kontrolního výboru

                                           6)  Výkon funkcí způsob

                                           7)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

                                           8)  Různé a závěr

1)        Zahájení zasedání – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu paní Hanu Závodní a ověřovateli zápisu pana Moravce Ladislava a pana Petra Michalce.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy – jednomyslně schváleno

Hlasování: pro 7 proti 0

2)        Přednesení programu zasedání

Přednesený program byl jednomyslně schválen

Hlasování: pro 7 proti 0

3)        Všichni přítomni členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib stvrdili ho svým podpisem

4)        Předsedající navrhl veřejnou volbu starosty a místostarosty

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy – jednomyslně schváleno

Hlasování: pro 7 proti 0

Volba starosty přednesený návrh pan Držmíšek Zdeněk – jednomyslně schváleno

Hlasování : pro 7 proti 0

Volba místostarosty přednesený návrh pan Kadrmas Josef – jednomyslně schváleno

Hlasování: pro 7 proti 0

5)        Předsedající  přednesl návrh o zřízení finančního a kontrolního výboru, přičemž každý bude mít tři členy.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy – jednomyslně schváleno

Hlasování: pro 7 proti 0

Volba finančního výboru – návrh předseda  Prchal Radovan

                                          členové     Benešová Iva a Hylák Miroslav

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy – jednomyslně schváleno

Hlasování: pro 7 proti 0

Volba kontrolního výboru – návrh předseda Moravec Ladislav

                                          členové   Vrba Petr a Fajfr František

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy – jednomyslně schváleno

Hlasování: pro 7 proti 0

Držmíšek Aleš člen zastupitelstva + správa životního prostředí

Michalec Petr člen zastupitelstva + správa internetových stránek

Závodní Hana člen zastupitelstva + účetní

Hlasování: pro 7 proti0

 

6)        Předsedající přednesl návrh na způsob výkonu funkcí

Dle zákona o obcích určuje, že členové zastupitelstva budou své funkce vykonávat jako neuvolnění

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy- jednomyslně schváleno

Hlasování: pro 7 proti 0

7)        Předsedající  navrhl, aby odměny za jednotlivé funkce zastupitelů byly ve výši podle § 72 zákona o obcích a nařízení vlády 459 ze dne 18. prosince 2013.

Starosta                                9 450,- Kč

Místostarosta                          8 200,- Kč

Předseda výboru                     1 520,- Kč

Člen zastup. + správa              1 520,- Kč

Účetní                                   8 350,- Kč

Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva budou vypláceny od

6. 11. 2014

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy – jednomyslně schváleno

Hlasování: pro 7 proti 0

 

Projednání dalších úkolů týkajících se chodu obce

Pozemek pod hasičárnou – majetek církve, budova přešla do užívání státu je nutno provést nový zápis do katastru nemovitostí a upravit užívání.

Obec využívá i další pozemky, které jsou majetkem církve – autobusová čekárna, požární nádrž …

Kanalizace  - nutno odsouhlasit navýšení ceny z důvodu vyskytnutí problémů při prováděných pracích.

Autorský dozor – projektant

Technický dozor – investor stavby

Změna územního plánu – opětovná žádost pana Večeři, převod lesního pozemku na stavební parcelu – nutno zjistit za jakých podmínek je toto možné.

Náklady na změnu hradí žadatel!!!

Nájem hospoda od 01. 10. 2014 paní Bartheldyová

Nájemné  1000,- Kč/ měs.a záloha na el.energii 1000,- Kč/ měs.

Po provedení revize komínu v hospodě je nutno provést jeho vyvložkování – pan Drahoš Sruby

Dodělat veřejné osvětlení v Chloumku

Zastupitelstvo se dohodlo na termínu dalšího zasedání a to  na 12. 12. 2014

V Újezdě u Chocně  06. 11. 2014

……………………..        ……………………..          ……………………..

starosta             ověřovatel zápisu               ověřovatel zápisu

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?