Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Návrh závěrečného účtu obce Újezd u Chocně za rok 2010

 Návrh závěrečného účtu obce Újezd u Chocně za rok 2010

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou

obsaženy ve výkazu FIN 2-12 k 31.12.2010 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

1.     Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč)

 
 
 
Schválený         Upravený
rozpočet             rozpočet            
Skutečnost
K 31.12.
Třída 1 - daňové příjmy
2 696,0
3 685,3
3 852,5

Třída 2 - nedaňové příjmy

242,2
242,2
178,7

Třída 3 - kapitálové příjmy

911,0
911,0
807,8
Přijaté dotace
79,8
324,7
324,7
Příjmy celkem po konsolidaci
3 929,0
5 163,2
5 163,8
 
 
 
 
Třída 5- běžné výdaje
1 415,7
1 559,1
1 231,1

Třída 6- kapitálové výdaje

3 975,0
5 065,8
4 630,4
Výdaje celkem po konsolidaci
5 390,7
6 625,0
 
5 861,6
 
 
 
 
Saldo: příjmy- výdaje
-1 461,7
-1 461,7
-697,8
Třída 8 - financování
1 461,7
1 461,7
    697,8
 
 
 
 
 pol. 8115 prostředky min. let
1 461,7
1 461,7
697,8


 

2.     Hospodaření s majetkem obce

 Majetek je veden na majetkových účtech. Řádná inventarizace byla provedena

  k 31.12.2010

        Výsledek inventarizace: Nebyly zjištěny inventurní rozdíly

        Rozvaha ÚSC k 31.12.2010 k nahlédnutí na obecním úřadě

 

Rozvaha k 31.12.2010 v tis. Kč

Aktiva
35 302,0
Pasiva
35 302,0
 
 
 
 
 
 
3.     Pokladna

Pokladna účetně vynulována převod na BÚ

Skutečnost                                                                41 884,- Kč

4.     Prodej majetku

Byly prodány pozemky v hodnotě                                    1 037,88 Kč 

5.     Neuhrazené závazky                   41 553,- Kč

 

6.     Neuhrazené pohledávky              109 877,-Kč

 
    

7.     Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a poskytnuté dotace v Kč

Účel poskytnuté dotace
Účelový znak
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
Souhrnný dotační vztah
 
79 800,00
79 800,00
Dotace na volby
98071
16 600,00
15 103,00
Dotace na volby
                  98187
15 100,00
14 903,00
Dotace na sčítání lidu
                  98005
3201,00
3 201,00
Dotace projekt
 
210 000,00
210 000,00
Celkem přijaté dotace
324 701,00
323 007,00
Nevyčerpané prostředky vráceny v roce 2010
 
0,00
Finanční vypořádání v roce 2011               
 
1 694,00
 

8.     Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 16.05. 2011

Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce Újezd u Chocně za rok 2010 nebyly zjištěny nedostatky a chyby.

 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného účtu a s celým obsahem je možno se seznámit na OÚ v úřední hodiny v pátek od 18.00 hod. do 19.00 hodin

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce dne                             schválilo hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez  výhrad.

 
Zveřejněno na úřední desce od 19.05.2011
V  elektronické podobě zveřejněno na www.ujezd-u-chocne.cz od 19.05.2011
 

……………………………………                                     ……………………………….

člen finančního výboru                                             starosta

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?