Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 03. 06. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

konaného dne 03. 06. 2011 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Tupec Zdeněk,
Benešová Naděžda, Závodní Hana
Omluveni: Moravec Ladislav, Prchal Radovan

Program:     1. Zahájení
                   2. Kontrola usnesení
                   3. Příprava výstavby kanalizace a ČOV
                   4. Změna jízdního řádu – zrušení vlakových spojů
                   5. Schválení závěrečného účtu za rok 2010,
                       zpráva z auditu
                   6. Projednání připomínek
                   7. Závěr

1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání zastupitelstva
byl vyvěšen na úřední desce. Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva,
2 byli omluveni, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zahájil a všechny přivítal starosta obce, zároveň seznámil
přítomné s programem. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
Za ověřovatele zápisu byli schváleni p. Tupec a paní Benešová.


2. Kontrola usnesení ze zastupitelstva konaného 04. 05. 2011

a) územní plán- obnova jednou za 4 roky.
     Pan Večeřa si zajistí vyjímku od státních lesů, potom zažádat
    o změnu v územním plánu. Úhrada změny – platba žadatelem,
    na obec uhradit zálohu
b) po zaměření pozemku p. Večeřa odkoupí cestu 50,- Kč/m2

c) nepodepsání smlouvy s RWE Hradec Králové
     – rozšíření o výpovědní lhůtu
d) autobusové čekárny Újezd u Chocně
     – zakoupit nové zjistit různé nabídky zajistí p. Tupec
     Prochody – menší oprava
     Chloumek – zahájena rekonstrukce stávající a zřídit novou
     v horní části obce, k tomu je nutno vypracovat jednoduchý projekt,
     který se musí nechat schválit dopravním inspektorátem a bude
     nutno vykácet část lesa

e) pitná voda posílení stávajícího vrtu nebo zajistit povolení
     v ochranném pásmu pro nový vrt

f) splátkový kalendář – dlužní úpis pro paní Valentovou splátka
   dohodnuta na 2 000,- Kč měsíčně. Konečný termín splacení
   je stanoven na 30. 04. 2014

3. Výstavba kanalizace - projekt vypracován firmou EVČ Pardubice
    – dotace 210 000,-Kč
   Je nutno zahájit územní rozhodnutí, potom zažádat o dotaci na
   realizaci výstavby
   Výběrové řízení na projekt pro výstavbu

4. Od 11. 12. 2011 zrušení vlakových spojů. Sestaven jízdní řád pro
    nové autobusové spoje

5. Byl projednán závěrečný účet za rok 2010 spolu se zprávou
    z přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 pracovnicemi KÚ
    - nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
    Závěrečný účet za rok 2010 schválen bez výhrad

6. a) Obsazení pohostinství – zveřejnit výběrové řízení, zájemci
     se mohou hlásit do 20. 06.2011 na tel. čísle 776665174
     nájem hospoda 2 500,- Kč/ měsíčně
     ostat. prostory 1 500,- Kč/měsíčně
     Platba 3 měsíce dopředu, měsíční záloha na elektřinu

b) Žádost o odkoupení pozemku
    - paní Jana Coufalová, bytem Choceň ,T.G. Masaryka
    podala na obec žádost o odkoupení části pozemku
    č. 1072/18 v kat.území Újezd u Chocně části Darebnice.
    Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce.

c) Pojistná smlouva u Hasičské pojišťovny
     - nutno zjistit co obnáší připojištění hasičů při výjezdu.

d) Opatrovnictví pro paní Janu Vojtíškovou
    - soudem bylo obci uloženo opatrovnictví paní Janu
    Vojtíškovou. Pan Držmíšek se zúčastnil soudního jednání.
    Je nutná porada s právníkem o dalším postupu

7. Termín příštího zasedání bude sjednán podle potřeby


    Všechny body zasedání byly jednomyslně schváleny

     v Újezdě u Chocně dne: 03. 06. 2011

    Zapsala: Závodní Hana

  Držmíšek Zdeněk    Benešová Naděžda        Tupec Zdeněk
   starosta               ověřovatel zápisu        ověřovatel zápisuUSNESENÍ č. 11/ 2011 – 17/2011
z jednání zastupitelstva obce Újezd u Chocně
Termín konání: 03. 06. 2011


Usnesení č. 11/2011: OZ schvaluje program zasedání

Usnesení č. 12/2011: OZ schvaluje kontrolu jednotlivých

                                        usnesení ze zasedání konaného dne 04. 05. 2011

Usnesení č. 13/2011: OZ schvaluje zahájení přípravy výstavby kanalizace a ČOV

Usnesení č. 14/2011: OZ schvaluje projednání zrušení vlakové přepravy v obci a
                                       zřízení nových autobusových spojů

Usnesení č. 15/2011: OZ schvaluje závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad

Usnesení č. 16a/2011: OZ schvaluje zveřejnění výběrového řízení na obsazení

                                      místního pohostinství

Usnesení č. 16b/2011: OZ schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č.1072/18
                                      v kat.území Újezd u Chocně část Darebnice

Usnesení č. 16c/2011: OZ schvaluje projednání změny v pojistné smlouvě uzavřené u
                                       Hasičské pojišťovny

Usnesení č. 16d/2011: OZ schvaluje poradu s právníkem ve věci opatrovnictví paní
                                      Jany Vojtíškové

Usnesení č.17/2011: OZ schvaluje termín příštího zasedání dle dohody


……………......                                       …………………………
starosta obce                                       místostarosta obce

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?